Njësia e mëvetësishme - njësia e kontrollit të brendshëm dhe e revizionit

Одделението е самостојна организациона единица во која се вршат следните работи:

  • оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на директорот на субјектот за намалување на факторите на ризик,

  • врз основа на анализи ја утврдува и ја оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на системите за финанскиско управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на субјектот,

  • проверка на точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи,

  • утврдување и оценување на усогласеноста на работењето со законите, подзаконите и интерните акти,

  • следење на спроведувањето на превземените мерки од раководителот на субјектот врз основа на ревизорскиот извештај и

  • други работи предвидени со закон, подзаконски акти и меѓународни стандарди за внатрешна ревизија.