Çmimore e shërbimeve

Со овој Ценовник се нормираат услугите на Јавното претпријатие во дејностите од областа на развојот, проектирањето, изградбата и одржувањето на радиодифузните системи кои служат за пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиските програми, како и другите информациски содржини, наменети за општ прием во слободен простор и по кабловска радиотелевизиска мрежа, на територијата на Република Северна Македонија.