ЈП Национална радиодифузија во соработка со BCO и АЕК, ги објавува Белите зони Б100 и оправданите Сиви зони С1нга.