ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2020 за вработување на 34 (триесет и четири) лица со статус даватели на јавна услуга и помошно-технички кадар на неопределено време