ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2020 за вработување надваесет и еден (21) лица со статус даватели на јавни услуги