Национална Радиодифузија аплицира во Американската програма USTDA