JП Национална Радиодифузија е дел од најновото меѓународно издание во публикацијата BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21