Пуштање во работа на ФМ предавателен систем 3+1 / 5kW