Извештај од Презентацијата за Мапирање на јавните институции, локации за бесплатен WIFI интернет пристап