Посета во Литванија за размена на искуства во делот на НОБП